کار با دوربین در پایتون

خوب خوب از همین الآن بگم، بنا بر اینه که python  و OpenCV نصب شدند. محیط ویرایشگر کدتون رو باز کنید. ما اینجا از Visual Code استفاده میکنیم. I believe you have installed and configured python+ opencv properly. now open your IDE and create a python file. import cv2 cap=cv2.VideoCapture(0) if not cap.isOpened(): raise IOError(“webcam baz nemishe”) while True: